Att bygga i bullermiljö

Saint-Gobain Silent Wall

Buller är en viktig faktor att ta hänsyn till vid planläggning och byggnation i bullerutsatta lägen. Genom att planera, utforma och konstruera tillkommande bebyggelse på rätt sätt kan man skapa goda boendemiljöer även i utsatta lägen.

Mycket av dagens samhällsplanering är inriktad på att förtäta befintlig bebyggelse, omvandla tidigare verksamhetsområden till bostadsområden samt blanda bostäder, service och verksamheter så att de ligger nära varandra. Det finns många fördelar med det, men en nackdel är att fler människor kan komma att utsättas för buller i sin boendemiljö.

Regler om planläggning i bullerutsatta lägen finns framför allt i plan och byggnadslagen (PBL), miljöbalken samt i plan- och byggförordningen och förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216).

Bullerriktvärden för byggnation av små lägenheter

Sedan den 11 maj 2017 är bullerriktvärdet för små lägenheter höjt från 60 decibel A (dBA) till 65 dBA vid den exponerade sidan. Saint-Gobain Silent Wall Systemet är framtaget för att klara bullernivåer upp till 68 dB, vilket motsvarar en trafik om motsvarande ca 2500 bilar per dygn utanför fasaden. Även i starkt bullerutsatta områdena klarar Saint-Gobain Silent Wall kraven på inomhusljudnivå enligt ljudklass B.

Mer information

Mer information om byggnation i bullriga miljöer hittar du på www.boverket.se. Hela förordningen som reglerar som reglerar trafikbuller vid bostadsbyggnader hittar du här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-trafikbuller-vid_sfs-2015-216